Проект „Коменски“

През 2012-2014 г. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Белица участва в проект, финансиран от секторна програма „Коменски“. Основната цел на програмата е да насърчи обмяната на опит между различни училища на територията на цяла Европа.
Проектът, в който участва нашето училище, се нарича „Днешните семенца са утрешната гора“. В него участват още осем европейски държави – Великобритания, Испания, Франция, Литва, Румъния, Гърция, Кипър и Хърватия. Продължителността му е две учебни години, а едни от основните му цели са:
  • опознаване на културното многообразие на участниците чрез споделяне на тяхната собствена история, култура, изкуство, традиции;
  • подобряване на нивото на владеене на чужди езици и повишаване на мотивацията за учене на учениците;
  • насърчаване на обучаването на учениците чрез подхода „учене чрез правене“;
  • насърчаване на контактите на учениците с връстници от други страни;
  • изграждане на знания относно стойността на горите като важен фактор за устойчив живот на нашата планета;
  • придобиване на знания, умения и нагласа за доброволческа дейност при решаване на екологични проблеми като бъдещи европейски граждани;
  • да помогнем на нашите ученици да развият допълнителни качества като креативност, находчивост, изобретателност, доверие, постоянство, отговорност, самостоятелно критика и непредубеденост.
Гореспоменатите цели се постигат чрез предварително планувани дейности, включващи и посещения във всяка една от страните партньори. Броят на участващите в дейностите по проекта ученици от нашето училище е около 100, а 12 от тях (от 7-9 клас) имат възможността да пътуват в различните страни и да представят страната и училището ни по различни теми.