Ученици

Утвърден държавен план-прием за учебната 2019-2020 година

Прием на ученици в I и V клас