Протокол за избор на председател и протоколчик на обществения съвет