Заповед за определяне на поименен състав и резервни членове на Обществения съвет